Catalŕ / Espańol  ·  TEL. 937 255 680 · EMAIL secretaria2@col-jesus-salvador.net
Catalŕ / Espańol  · 

Agenda

TRIA OPTATIVES 4T ESO CURS 2021-22


Per alumnes de 3r d'ESO del curs actual (2020-21)

Durant els dies 7 de maig al 21 de maig inclòs els alumnes de 3r d'ESO actual (2020-2021) han de fer la tria de les matèries optatives per al curs 2021-22 de 4t d'ESO. Heu de tenir en compte que segons la normativa recollida del decret 187/2015 el centre ofereix les matèries optatives d'acord amb el seu PEC (Projecte Educatiu de Centre) i les seves capacitats en recursos i gestió. Per tant us demanem que contesteu a través d'aquest formulari les opcions que trieu, sempre tenint en compte l'assessorament que ha fet els tutors d'orientació als vostres fill i donant sentit i coherència a les seves inquietuds acadèmiques i d'estudis futurs.

Aspectes a tenir en compte importants per a poder cursar les matèries optatives triades:

 1. Només es podran oferir aquelles matèries que per llei siguin obligatòries (Llatí, 2ª Llengua estrangera) o que la demanda arribi a un mínim de 10 alumnes
 2. Hi ha matèries que per especificitat, espais o condicions tenen una oferta de places limitades per tant, en cas d'una major demanda que oferta es seguiran els següents criteris de selecció per aquest ordre:
  1. Complir amb el termini d'entrega de les sol·licituds 21 de maig (omplir formulari)
  2. Els alumnes que triïn una matèria que forma part del bloc OPCIÓ tenen prioritat sobre els que l'escullen de l'opció DE LLIURE ELECCIÓ
  3. Alumnes que hagin cursat la matèria el curs anterior
  4. Alumnes que ja han cursat aquella màtèria a 3r d'ESO (si s'escau)
  5. Els alumnes amb millor nota en el curs anterior de les matèries triades
  6. A criteri de l'orientació acadèmica o professional que s'hagi iniciat al curs anterior
 3. Un cop assignades les matèries optatives no s'acceptaran canvis passat el termini de reclamacions. 11 de juny

Com triem les matèries optatives?

En primer lloc cal que el vostre/a fill/a iniciï la sessió amb el compte de correu del col·legi.

Hem dividit les matèries optatives en 2 apartats: 4 BLOCS D'OPCIÓ i 1 DE LLIURE ELECCIÓ pensant en els futurs itineraris que es poden trobar a Batxillerat i cicles formatius.

OPCIÓ 1: ÀMBIT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC

OPCIÓ 2: ÀMBIT SOCIAL I HUMANÍSTIC

OPCIÓ 3: ÀMBIT ARTÍSTIC

OPCIÓ 4: ALTRES ÀMBITS

MATÈRIES DE LLIURE ELECCIÓ

Si l'alumne vol cursar matèries de les OPCIÓ 1 -  OPCIÓ 2 - OPCIÓ 3

L'alumne cursarà dues matèries del bloc de l'opció que hagi triat i ha d'enumerar-les totes per ordre de preferència, de l'1 al 4 (si ha escollit les OPCIONS 1 o 2) i de l'1 al 3 (si ha triat l'OPCIÓ 3) i una matèria de LLIURE ELECCIÓ (també ha d'enumerar-les per ordre de preferència de l'1 al 8).

Si l'alumne tria l' OPCIÓ 4

L'alumne cursarà una matèria del bloc OPCIÓ 4 (Taller de tecnologia) i dues matèries de LLIURE ELECCIÓ (ha d'enumerar-les per ordre de preferència de l'1 al 8).

De les matèries ofertades, per motius organització el centre només en podrà dur a terme com a màxim 12 matèries optatives

Les places previstes per a cada matèria és de 22 alumnes, excepte a les matèries de Taller de tecnologia i Teatre, que serà de 15 i 1rs auxilis de 18. Es reserven 3 places per resoldre situacions relatives a la matrícula viva i altres situacions organitzatives

 

INFORMACIÓ DE CADA OPTATIVA

 

ARTS ESCÈNIQUES BIOLOGIA I GEOLOGIA TECNOLOGIA

DEUTSCH

DIBUIX TÈCNIC ECONOMIA EMPRENEDORIA

FILOSOFIA

FISICA I QUIMICA FRANCÈS HISTÒRIA DE L'ART I MÚSICA

TIC - INFORMÀTICA

LLATÍ PSICOLOGIA TALLER DE TECNO  
 

 

PRIMERS AUXILIS, FISIOLOGIA I NUTRICIÓ