forex trading logo

Segueix l'actualitat

El col·legi ha ampliat la seva presència a les xarxes socials. Aquest cop podreu seguir les activitats amb imatges des de INSTAG...

Dia de la Pau

  DIA DE LA PAU Avui al pati del col·legi hem celebrat el dia escolar de la Pau. Un acte on ens hem trobat tots junts per ...

GlobalBasquet

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB "GLOBAL BÀSQUET"   Ens enrolem en un nou repte en la recollida de residus,...

Projecte Pausa

Al principi de curs ens vam plantejar el repte de fer l’escola un lloc on el silenci ben aplicat prengués un paper rellevant, i &eacut...

Acte Inici de Curs 2017

Comencem un nou curs i dins dels actes preparats per aquest 2017 - 2018 hem iniciat l'acte d'inici de curs del centenari de la mort de Tere...

 • Segueix l'actualitat

 • Dia de la Pau

 • GlobalBasquet

 • Jornada de Portes Obertes

 • Projecte Pausa

 • Acte Inici de Curs 2017

escola cristiana  Cambridge English Generalitat de Catalunya Sabadell Agenda 21 clickedu 

Accesos Directes

 

A la Llar d'Infants Menu Mensual

Login a clickedu

  Nom d'usuari  
  Contrasenya   
 
   
 

No puc accedir

Segueix-nos i participa

Canal TV        Resultado de imagen de instagrm

Canal Youtube

Lema del curs

Parlem de...

Llegir per créixer

La importància del joc

Tria escola

Fins quan la pipa?

Ús del whatsapp

Inici > Estudis > ESO
Educació Secundària Obligatòria Imprimir E-mail
Lunes, 19 de Septiembre de 2011 18:59

 

L'educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos i va des dels 12 fins als 16 anys.

La nostra escola participa del projecte educat1x1 o educat2.0

Les matèries obligatòries per 1r, 2n. i 3r són les següents:

 • Llengua i literatura Catalana
 • Llengua i literatura Castellana
 • Anglès
 • Ciències Socials (Geografia i Història)
 • Ciències de la Naturalesa
 • Matemàtiques
 • Tecnologies
 • Música
 • Educació Visual i Plàstica
 • Religió
 • Educació Física
 • Tutoria
 • Treball de síntesi
 • Educació per a la ciutadania (només a 3r)

Les matèries optatives que oferirà el centre seran: Alemany, Informàtica, Francès, Cultura clàssica i Reforç de Català, Castellà i Matemàtiques.

Les matèries obligatòries de 4t són les següents:

 • Llengua i literatura Catalana
 • Llengua i literatura Castellana
 • Ciències Socials (Història)
 • Matemàtiques
 • Educació Física
 • Religió
 • Tutoria
 • Treball de recerca

i podran optar per 3 de les àrees següents:

 • Biologia i Geologia
 • Educació Visual i Plàstica
 • Física i Química
 • Tecnologia
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Segona Llengua Estrangera

 

L’Educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les
competències que permetin als nois i a les noies:
a) Assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets respecte
als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del
respecte als drets humans com a valors bàsics per una ciutadania
democràtica.

b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i
cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge
eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i
dones.

d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la
relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus,
els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.

e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació,
el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre,
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

f) Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la
pròpia cultura i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.

g) Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals,
geogràfiques i socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de
pertinença al país.

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i
missatges complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, en el seu
cas, en aranès, i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciarse
en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.

i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües
estrangeres.

j) Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses,
especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar,
organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.

k) Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que
s’estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la
ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva
resolució i presa de decisions.

l) Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats
professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral.

m) Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les
diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i
representació.

Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Refusar els estereotips que suposin discriminació entre dones i
homes.

o) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el
medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.

p) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar
les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de
l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament
personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en
tota la seva diversitat.

Més informació a:

http://www.gencat.net/educacio/estudis/frame3.htm

Última actualización el Martes, 20 de Octubre de 2015 11:14
 


Col·legi Jesús Salvador · Telèfon: 937 25 56 80 · Fax 937 27 81 81 · C/ D'Àngel Guimerà, 16